ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Διαφόρων Χώρων

Άδειες λειτουργίας

Το Τεχνικό Γραφείο Ηλίας Γεωρ. Ντεκελές, μέσα από την πληθώρα των συνεργατών που διαθέτει (διακοσμητές, μελετητές, μηχανικοί κλπ), ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τον σχεδιασμό των χώρων του καταστήματός σας βάσει των απαιτήσεων της Νομοθεσίας, την εκπόνηση απαιτούμενων μελετών και σχεδιαγραμμάτων, καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση των εργασιών τόσο στον αρμόδιο Δήμο για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, όσο και σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πολεοδομία, κλπ).

Μεταξύ άλλων ειδικευόμαστε στην έκδοση αδειών στους κάτωθι επαγγελματικούς χώρους: 

Z

Ιατρεία

Z

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Z

Γυμναστήρια

Z

Κέντρα φυσικοθεραπείας

Τα συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται σε αρκετές από τις περιπτώσεις των αδειοδοτήσεων είναι:

$

Βεβαίωση στατικής επάρκειας

$

Βεβαίωση Νομιμότητας του ακινήτου

$

Έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

$

Αντίγραφο οικοδομικής άδειας

$

Αρχιτεκτονική αποτύπωση και χαρακτηρισμός χρήσης των χώρων

Τι χρειάζεται για μια Άδεια Λειτουργίας;

Το πιο συχνό ίσως ερώτημα που μας κάνουν είναι τι χρειάζεται για μια Άδεια Λειτουργίας.
Δηλαδή τι πρέπει να κάνω, να ξέρω, όσο ψάχνω για τον χώρο που θα στεγάσει την επιχείρηση μου. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν ένα μαγαζί βγάζει Άδεια και μετά να μπούμε στην διαδικασία να το νοικιάσουμε.

$

Για να βγει μια Άδεια χρειάζεται καταρχήν να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε.
Προφανώς άλλες προδιαγραφές έχει ένα καφέ και άλλες προδιαγραφές έχει ένα Εστιατόριο.
Αν και πλέον με την Υγειονομική Διάταξη που ισχύει δεν υπάρχουν ελάχιστα μέτρα, είναι σημαντικό να ξέρουμε τι θέλουμε να προσφέρουμε έτσι ώστε να ψάχνουμε και τα κατάλληλα μαγαζιά.

$

Συναίνεση οικοδομής για Άδεια Λειτουργίας Χωρίς να έχουμε “χαρτί” από την οικοδομή δεν μπορούμε να βγάλουμε Άδεια Λειτουργίας. Πρέπει να μάθουμε αν η οικοδομή έχει κανονισμό και αν αυτός δεν απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος που έχουμε υπόψη μας.
Αν δεν υπάρχει κανονισμός , πράγμα όχι σπάνιο σε παλιές οικοδομές, θα πρέπει να συνεννοηθούμε με τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη του χώρου που θέλουμε να νοικιάσουμε και να βεβαιωθούμε ότι έχουμε την συναίνεση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στον ίδιο χώρο κατοικιών.
Αυτό γίνεται αφού υπογράψει ο διαχειριστής μια υπεύθυνη δήλωση για τα ανωτέρω. !! Εδώ να τονίσω αν δεν υπάρχει συναίνεση της πλειοψηφίας , ακόμα και αν κάποιος υπογράψει την δήλωση , είμαστε εκτεθειμένοι σε οποιαδήποτε καταγγελία. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται ανάκληση της άδειας , οπότε η επένδυση, ο κόπος και οι προσπάθειές μας πάνε χαμένα

$

Νομιμότητα Χώρου Το πιο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ξέρουμε πριν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση για να βγάλουμε Άδεια Λειτουργίας είναι να εξετάσουμε το κατά πόσο νόμιμος είναι ο χώρος . Αυτό γίνεται με αντιπαραβολή των αρχιτεκτονικών σχεδίων της πολεοδομίας ( κατόψεις και τομές ) με Πολεοδομική Νομοθεσία και τις προδιαγραφές για μια Άδεια Λειτουργίας . Αφού έχουμε τα σχέδια της Πολεοδομίας κάνουμε μια αυτοψία στον χώρο για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν αυθαιρεσίες . Οι περιπτώσεις είναι ουκ ολίγες.
Πατάρια που δεν έχουν δηλωθεί , χώροι που έχουν κλείσει ή έχουν αλλάξει χρήση, καταστήματα που διαχωρίστηκαν ή ενώθηκαν , η λίστα δεν έχει τελειωμό. Για να  μπορέσουμε να πάρουμε Άδεια Λειτουργίας θα πρέπει όλες αυτές οι αυθαιρεσίες (αν υπάρχουν φυσικά) να ρυθμιστούν.
Οι παρανομίες ρυθμίζονται βάσει Νόμου περί Αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017)

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/18-05-2017, απαιτείται έκδοση Βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα) ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση και γνωστοποίηση λειτουργίας.

Η διαδικασία για την έκδοση της Βεβαίωσης είναι η ακόλουθη:

 1. Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία σύμφωνα με το παράρτημα Α της ΚΥΑ 16228/18-05-2017 της παρούσας.
 2. Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του ν. 4442/2016 και του παραρτήματος Β της ΚΥΑ 16228/18-05-2017. Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.
 3. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση και εφαρμόζεται το άρθρο 14.
 4. Η αρμόδια για τη λειτουργία των ΚΥΕ Υπηρεσία του Δήμου διερευνά αρμοδίως τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Εάν η υπηρεσία του Δήμου απευθύνεται στην Υπηρεσία Δόμησης προκειμένου να αποφανθεί επί των χρήσεων γης, η τελευταία θα πρέπει να αποφαίνεται με τρόπο σαφή επ’ αυτών και να καταλήγει στο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία και να μην περιορίζεται μόνο σε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας.
 5. Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση του επόμενου άρθρου. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προ- αναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύ- εται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Στην περίπτωση που η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου ή το ίδιο το ακίνητο υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3028/2002, το αίτημα διαβιβάζεται από την Υπηρεσία του Δήμου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εντός δεκαπέντε (15) ημερών οφείλει να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα εάν επιτρέπεται ή όχι η συγκεκριμένη χρήση ή εάν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΥΠΠΟΑ κατά το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του ν. 4442/2016. Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών για την έκδοση της βεβαίωσης από τον Δήμο υπολογίζεται από την έγγραφη απάντηση ή τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης του ΥΠΠΟΑ ή από την παρέλευση της προβλεπόμενης στο ως άνω άρθρο προθεσμίας.
 6. Μετά τη θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η ως άνω διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
 7. Δεν απαιτείται βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4442/2016 για τα καταστήματα που ιδρύονται και λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων.

Για τη διαδικασία της γνωστοποίησης σημειώνονται τα ακόλουθα:

 • Για την έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα Β της ΚΥΑ 16228/18-05-2017. Στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας και οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα (παράρτημα 1 της γνωστοποίησης). Μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ δεν θα απαιτείται συμπλήρωση του παραρτήματος 1 της γνωστοποίησης.
 • Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
 • Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο Δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα στην επαλήθευση της ανωτέρω προϋπόθεσης κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Εάν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε ΚΕΠ, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει σχετική βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο ή ύπαρξης εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού.
 • Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης η γνωστοποίηση λαμβάνει αύξοντα μοναδικό αριθμό και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής σύμφωνα με το Παράρτημα Β της ΚΥΑ 16228/18-05-2017.
 • Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 και δεν διαθέτει τη βεβαίωση του άρθρου 2. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών εφαρμόζονται οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 14.

Έγγραφα που θα πρέπει να έχει ο υπεύθυνος του καταστήματος καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος, και τα οποία οφείλει να επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).
 2. Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/ 17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007) ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.
 3.  Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.
 4. Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.
 5.  Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου,
  εφόσον απαιτείται.
 6. Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.
 7. Το διάγραμμα ροής της επιχείρησης.
 8. Τα έγγραφα τα οποία προκύπτουν από τις δράσεις του μηχανικού (σχέδιο του καταστήματος, βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα, πιστοποιητικό πυροπροστασίας εφόσον απαιτείται).

Παράβολο ιδιοκτήτη για την άδεια ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

1.1 Θέατρα και κινηματογράφοι:
Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, 560 Ευρώ. Β. Σε πόλεις με πληθυσμό από 50.001 μέχρι 100.000 κατοίκους, 375 Ευρώ. Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 185 Ευρώ.
1.2 Κέντρα διασκέδασης με περισσότερες από 200 θέσεις:
Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, 1100 Ευρώ. Β. Σε πόλεις με
πληθυσμό από 50.001 μέχρι 100.000 κατοίκους, 750 Ευρώ. Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 375
Ευρώ.
1.3 Κέντρα διασκέδασης με λιγότερες από 200 θέσεις:
Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, 840 Ευρώ. Β. Σε πόλεις με πληθυσμό από 50.001 μέχρι 100.000 κατοίκους, 560 Ευρώ. Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 280 Ευρώ.
1.4 Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKETS)
Α. Με εμβαδόν μέχρι 1.000 τ.μ, 180 Ευρώ. Β. Με εμβαδόν πάνω από 1.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ., 250 Ευρώ. Γ. Με εμβαδόν πάνω από 5.000 τ.μ, 375 Ευρώ.
1.5 Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις:
Α. Μεγάλοι σταυλισμοί, 560 Ευρώ. Β. Μεσαίοι σταυλισμοί, 375 Ευρώ. Γ. Μικροί σταυλισμοί, 180 Ευρώ
1.6 Λοιπά καταστήματα:
Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, 185 Ευρώ. Β. Στις υπόλοιπες πόλεις, 75 Ευρώ
1.7 Αδεια λειτουργίας μουσικής:
Α. Διάρκειας μέχρι και ένα (1) έτος, 75 Ευρώ. Β. Διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη, 150 Ευρώ. Γ. Διάρκειας από τρία (3) έτη και άνω, 300 Ευρώ.

Γυμναστήρια

Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 219/2006.

H αίτηση για την άδεια ίδρυσης γυμναστηρίου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά που διεκπεραιώνονται από τον υπεύθυνο μηχανικό:

 • Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του κτηρίου ή των κτηρίων σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50), σε 2 αντίγραφα, θεωρημένα από μηχανικό και επικυρωμένα από το Οικείο Πολεοδομικό Γραφείο. Στα σχέδια χαρακτηρίζονται όλοι οι χώροι του κτηρίου (γραφεία, αίθουσες εκγύμνασης κλπ) και αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εμβαδόν των χώρων, καθώς και η συνολική επιφάνεια κάτοψης
 • Δήλωση στατικής επάρκειας του κτηρίου για τη χρήση του ως γυμναστηρίου ή αθλητικής
  σχολής, υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό και επικυρωμένο από το οικείο Πολεοδομικό Γραφείο
 • Βεβαίωση πυρασφάλειας του κτηρίου ή των κτηρίων του γυμναστηρίου ή της αθλητικής
  σχολής από την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία πρέπει να ανανεώνεται κάθε πενταετία, καθώς και πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την καταλληλότητα των χώρων υγιεινής, του χρησιμοποιούμενου πόσιμου νερού, του συστήματος αποχέτευσης και της τυχόν ηχορύπανσης.
 • Ακριβές αντίγραφο της άδειας οικοδομής που περιέχει το χώρο του γυμναστηρίου ή της
  αθλητικής σχολής.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις των γυμναστηρίων

Οι χώροι και εν γένει οι εγκαταστάσεις άσκησης, άθλησης και διδασκαλίας πρέπει να είναι ανάλογοι του είδους των παρεχομένων υπηρεσιών και των αθλημάτων που διδάσκονται ή διενεργούνται σε αυτούς, σε κάθε δε περίπτωση πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Γενικές προδιαγραφές
α) Το κτήριο ή τα κτήρια του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.
β) Ο συνολικός χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι τουλάχιστον 100 τετραγωνικά μέτρα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι (όπως οι αποθηκευτικοί χώροι, χώρος του λεβητοστασίου και ο χώρος του ανελκυστήρα). Ο συνολικός ωφέλιμος χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής που χρησιμοποιείται από τους εκγυμναζόμενους προς εκγύμναση ή εκμάθηση του αθλήματος είναι τουλάχιστον 70τετραγωνικά μέτρα. Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου ορίζεται σε δύο μέτρα και εξήντα εκατοστά.
γ) Η ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου άθλησης ανά εκγυμναζόμενο είναι 5 τετραγωνικά μέτρα.
δ) Το κτήριο και οι χώροι κυρίας χρήσης του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής διαθέτουν επαρκή και ομοιόμορφο φυσικό και τεχνητό φωτισμό, καθώς και επαρκή αερισμό με φεγγίτες (που ανοίγουν με εύχρηστα μηχανικά μέσα) και με αθόρυβους εξαεριστήρες. Η χρήση κλιματιστικού δεν αντικαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα. Οφωτισμός και αερισμός των ως άνω χώρων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κτηριοδομικού Κανονισμού.
ε) Το κτήριο ή τα κτήρια του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής διαθέτουν τουλάχιστον 2 χώρους αποδυτηρίων (ανδρών & γυναικών), με πρόβλεψη για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων.
Η ελάχιστη επιφάνεια των αποδυτηρίων ορίζεται σε πενήντα εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου (0,50μ.) ανά εκγυμναζόμενο.
στ) Η άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε υπόγειους χώρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί (αποδυτήρια,αποθήκες οργάνων κλπ), κατά τις διατάξεις του ΝΟΚ.
ζ) Η λειτουργία του γυμναστηρίου δεν πρέπει να συνεπάγεται ηχητικές εκπομπές ή οχλήσεις των περίοικων, αλλιώς επιβάλλεται η ηχητική μόνωση. Η ανάγκη ηχομόνωσης διαπιστώνεται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ΠΔ 219/2006, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β/1985) απόφασης του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Β. Χώροι υγιεινής
Σε κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υπάρχουν οι παρακάτω χώροι υγιεινής:
α) Λουτρό με 2 τουλάχιστον καταιωνιστήρες, ζεστού και κρύου νερού, για κάθε αποδυτήριο.
β) Τουλάχιστον 2 αποχωρητήρια (ένα ανδρών και ένα γυναικών) για τους εκγυμναζόμενους, όταν η δυναμικότητα του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι μέχρι και 80 εκγυμναζόμενοι, αυξανόμενα κατά 1 αποχωρητήριο για κάθε επιπλέον40 εκγυμναζόμενους.
γ) Στους χώρους υγιεινής πρέπει να υπάρχουν
γ1) Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού καιαποχέτευσης των αποχωρητηρίων, καθώς και λεκάνες υγιεινής.
γ2) Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός.
γ3) Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70μ.)
γ4) Ανθεκτική και αντιολισθηρή επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων.
γ5) Πόρτες που ανοίγουν από έξω προ στα μέσα.
γ6) Ένας τουλάχιστον νιπτήρας ανά 2 αποχωρητήρια.

Γ. Μέτρα ασφάλειας και μέσα πρώτων βοηθειών
α) Σε κεντρικό σημείο κάθε γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής υπάρχει επαρκής πυρασφάλεια, πιστοποιούμενη από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.
β) Στους πίνακες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχουν ηλεκτρονόμοι διαφυγής ρεύματος.
γ) Σε κάθε γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο βοήθημα για την αντιμετώπιση τραυματισμών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (πέραν των δράσεων του μηχανικού) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

 1. Φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να λειτουργήσουν γυμναστήριο ή αθλητική σχολή
  υποβάλλουν στην οικεία Νομαρχία αίτηση χορήγησης αδείας λειτουργίας, στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένα ποιες υπηρεσίες προτίθεται να προσφέρει το γυμναστήριο ή αθλητική σχολή. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  α. Επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικήςταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  β. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών τη λειτουργία γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τέλεση κακουργήματος, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με τη υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ήοικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, καθώς και για τα αδικήματα του άρθρου 128Θ ν. 2725/1999, όπως τούτο προστέθηκε σ’ αυτόν με το άρθρο 60 ν. 3057/2002.
  γ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του αιτούντος, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης.
  δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
  ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι ο αιτών τη λειτουργία γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) η υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ΠΔ 219/2006.
  στ. Απόδειξη καταβολής του παραβόλου, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6 του ΠΔ 219/2006.
 2. Νομικά πρόσωπα που προτίθενται να ιδρύσουν γυμναστήριο ή αθλητική σχολή υποβάλλουν στην Νομαρχία αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  α. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου με τις τυχόν τροποποιήσεις του.
  β. Προκειμένου περί νομικού προσώπου, του οποίου προβλέπεται η δημοσίευση του καταστατικού του στο Πρωτοδικείο, βεβαίωση του Πρωτοδικείου περί μη τροποποίησής του.
  γ. Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του Νομάρχη, εάν δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
  δ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου.
  ε. Επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του οριζόμενου ως εκπροσώπου έναντι του Νομάρχη.
  στ. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα της παρ. 1 περ. β του ΠΔ 219/2006.
  ζ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης.
  η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αιτών εκπρόσωπος δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος.
  θ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τον αιτούντα εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, με τη οποία να δηλώνεται η υπηκοότητα των μελών του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου.
  ι. Απόδειξη καταβολής του παραβόλου το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6 του ΠΔ 219/2006.
 3. Εάν την αίτηση καταθέτει αλλοδαπός ή στα μέλη της διοίκησης του νομικού προσώπου
  συγκαταλέγονται αλλοδαποί, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση σχετικής άδειας νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα.
 4. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά
  α. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών του διευθυντή του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
  β. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου του διευθυντή και των γυμναστών του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινήγια αδίκημα της παρ. 1 περ. β. του ΠΔ 219/2006.
  γ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών και Εφετών της κατοικίας του διευθυντή του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής, από το οποίο να προκύπτει ότιαυτός δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα της προηγούμενης περίπτωσης.
  δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του διευθυντήτου γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής ότι δεν τελει υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα λοιπά κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ΠΔ 219/2006.
  ε. Έγγραφη σύμβαση από την οποία να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή από τον αιτούντα.
  στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 διπλωματούχου ηλεκτρολόγου για την ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς και για τον πλήρη εξαερισμό του χώρου του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής.
  ζ. Πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι ο χώρος του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής έχει υποβληθεί στις απαιτούμενες υγειονομικές απολυμάνσεις.
 5. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις, απαιτείται η κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα υπό στοιχεία και της παραγράφου 2 του ΠΔ 219/2006, καθώς και των υπό στοιχεία α-ζ της προηγούμενης παραγράφου.
 6. Σε περίπτωση για τη οποία ζητείται η πιστοποίηση αθλητικής σχολής για τη λειτουργία της οποίας απαιτούνται ειδικές κτηριολογικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. Δ του ΠΔ 219/2006, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά (μελέτες εγκαταστάσεων και πιστοποιητικά καταλληλότητας εξοπλισμού) που αποδεικνύουν ότι η αθλητική σχολή πληρεί τις προϋποθέσεις που τάσσει η οικεία αθλητική ομοσπονδία.
 7. Σε περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, χωρίς να συνυποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία τα οποία ορίζονται στις παραπάνω παραγράφους, καθώς και εάν από τα προσαγόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής, όπως ορίζονται στα άρθρα 3,4,5 και 6 του ΠΔ 219/2006 η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα.

Παράβολο λειτουργίας

 1.  Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται καταβολή παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ.
 2. Για την ανανέωση ή επέκταση της αδείας απαιτείται καταβολή παραβόλου ύψους διακοσίων (200) ευρώ.
 3. Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για την περίθαλψη και την ενίσχυση ανασφαλίστων αθλητών, κατά τους όρους του άρθρου 36 του ν. 2725/1999.
Κέντρα φυσικοθεραπείας
 • Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων φυσικοθεραπείας καθορίζονται στο ΦΕΚ 1394Β/2011 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το ΦΕΚ 1009Β/2013.
 • Η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας
  μπορεί να διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν
  ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.
  Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα
  με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος που υπάρχει στο ΦΕΚ 1009Β/2013.

 Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ο ιδιοκτήτης όταν είναι φυσικό πρόσωπο;

 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου θα δηλώνονεται ο κατάλογος των μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων που θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προυποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή για τον επιστημονικό υπεύθυνο.
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου.

Ποιά επιπλέον δικαιολογητικά απαιτούνται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι
νομικό πρόσωπο;

 • Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
 • Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών.
 • Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το οικείο Πρωτοδικείο.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

Ποιά είναι τα έγγραφα μηχανικού που απαιτούνται και εκδίδονται από ιδιώτη
μηχανικό;

 • Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων του φυσικοθεραπευτηρίου θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.
 • Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
 • Αντίγραφο στελέχους της οικοδομικής άδειας, τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και
  αναφορά της χρήσης του χώρου για τον οποίον ζητείται η άδεια.
Ιατρεία
(Δες στην εντολή Νομοθεσία)

To ntekeles.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.