ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΔΟΜΗΣΗΣ

Άδειες Δόμησης

Άδειες Δόμησης
Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του Ν. 4495/2017, οι διατάξεις περί εκδόσεων αδειών δόμησης ισχύουν ως εξής:

Άδεια δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

$
Κατεδάφιση κατασκευών. Στην περίπτωση που κατεδαφίζεται ολόκληρο κτίριο και όχι τμήμα αυτού, δεν απαιτείται να υποβληθεί διάγραμμα δόμησης.
$
Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων.
$
Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
$
Κατασκευή πισίνας.
$
Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
$
Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν ορίζεται με τις
παραγράφους 2 και 3.
$
Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.
$
Εργασίες Μικρής Κλίμακας.
$
Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται με την παράγραφο 3ζ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δικές σας ανάγκες περί συγκεκριμένης άδειας δόμησης (Απαιτούμενες Εργασίες, Εγκρίσεις, Διαδικασία, Δικαιολογητικά Έκδοσης, Νομοθεσία, Κόστος Έκδοσης, κλπ) ή ακόμα και για γενικές απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κατευθύνουμε σωστά.

Άδειες Μικρής Κλίμακας

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του Ν. 4495/2017, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για πλήθος εργασιών, κάποιες από τις οποίες είναι οι κάτωθι:
Άδειες Μικρής Κλίμακας
$
η κατασκευή ανελκυστήρα
$
κοπή δένδρων µέσα σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισµούς προϋφιστάµενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισµούς οριοθετηµένους µε το από 24. 5.1985 π.δ.
$
τοποθέτηση ικριωµάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου σφάλειας και υγείας του έργου µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή.
$
εργασίες εξωτερικών χρωµατισµών ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων ή επισκευή επιχρισµάτων ή επισκευή όψεων µε χρήση ικριωµάτων.
$
κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.µ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώµατα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας ανεξαρτήτως επιφάνειας.
$
εσωτερικές διαρρυθµίσεις (πχ. καθαίρεση τοίχων), µε την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισµού του κτιρίου.
$
τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστηµάτων στις εξωτερικές όψεις.
$
συντήρηση και επισκευή στεγών µε χρήση ικριωµάτων.
$
περίφραξη µε πρόχειρη κατασκευή, όπως συρµατόπλεγµα, σε οικόπεδα µη ρυµοτοµούµενα σε εντός
σχεδίου περιοχές.
$
λειτουργική συνένωση χώρων εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμάτων μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις.
$
ανακατασκευή στέγης, µε υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρµόδιου µηχανικού.
$
επεµβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγµάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισµός και οι επεµβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες μικρής κλίμακας, για το σύνολο των εργασιών, θα βρείτε εδώ

To ntekeles.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.